Mga Madudulugan ng Employer

Mga Madudulugan ng Employer

Ang SF City Option ay isang paraan para sumunod ang mga employer sa San Francisco Health Care Security Ordinance (HCSO) at Healthy Airport Ordinance.

Kung kayo ay isang employer at nakilahok kayo sa Programang SF City Option, magbabayad kayo sa SF City Option sa ngalan ng inyong mga empleyado. Itatabi ng programa ang pondo hanggang magpatala ang empleyado sa SF MRA.

Dapat makumpleto ng mga empleyado ang Form ng Pagpapatala sa SF MRA pagkatapos ninyong ipadala ang inyong bayad. Maaaring tawagan ng mga empleyado ang customer service ng SF City Option sa 1(877) 772-0415.

Matuto pa tungkol sa SF MRA ng SF City Option.

Mag-click dito para sa impormasyon kung paano makilahok sa SF City Option.

Gabay sa Welcome sa SF City Option
Ipinapakilala ng dokumentong ito ang inyong mga empleyado sa SF City Option. Ipinapaliwanag nito ang programang SF MRA, at kung paano magpatala. Inirerekomenda namin na ibigay ninyo ang abisong ito sa (mga) empleyado sa oryentasyon ng bagong kuhang empleyado kapag sinusuri ang mga benepisyong pangkalusugan na iniaalok ng inyong kumpanya.

I-click ang opsyong partikular sa wika sa ibaba.

Poster ng SF City Option
Gamitin ang poster na ito upang ipaalam sa inyong mga empleyado ang tungkol sa benepisyo ng SF City Option. Ipaskil ang poster sa isang break room ng empleyado o kusina sa opisina, i-email ito sa mga nagtatrabaho sa malayo, at/o i-upload ito kung saan ina-access ng inyong mga empleyado ang digital na impormasyon sa mga benepisyong pangkalusugan.

I-click ang opsyong partikular sa wika sa ibaba.

Pagkumpirma sa Pagbabayad sa Pangangalagang Pangkalusugan
Inaatasan kayo ng San Francisco Health Care Security Ordinance (HCSO) na bigyan ang isang empleyado ng Abiso sa Pagkumpirma sa Pagbabayad sa Pangangalagang Pangkalusugan matapos ang una ninyong pagbabayad sa SF City Option sa ngalan ng empleyadong iyon. Maaari ninyong ipadala ang abiso na ito sa empleyado sa pamamagitan ng koreo, email, o nang personal.

I-click ang opsyong partikular sa wika sa ibaba.

Bagong Contribution Flyer
Ibigay ang flyer na ito sa iyong mga empleyado pagkatapos mong bayaran ang iyong roster. Ipinapaliwanag nito ang programa ng SF MRA, kung paano mag-enroll, at kung gaano katagal bago nila makita ang kontribusyon sa kanilang account. Inirerekomenda namin na ibigay mo ang notice na ito pagkatapos ng bawat pagbabayad.

Gabay sa User ng Employer Portal
Ang Gabay sa User ng Employer Portal ay nagbibigay ng mga tagubilin sa bawat hakbang kung paano gumawa ng employer account, magsumite ng mga listahan ng empleyado, at magbayad.