Portal ng Employer

Portal ng Employer

Upang makilahok sa SF City Option, mayroon dapat kayong employer account sa Employer Portal ng San Francisco City Option. Ang Employer Portal ay web application na nagpapadali sapagsusumite ng mga listahan ng mga kwalipikadong empleyado at ng pagbabayad.

Maaari ninyong i-access ang Employer Portal sa pamamagitan ng pagpunta rito.

Maaari ninyong i-download ang Gabay sa User ng Employer Portal sa pamamagitan ng pagpunta rito. Matutuklasan ninyo kung paano gumawa ng account at maghanda, magsumite, at magbayad para sa mga listahan ng empleyado.

Ginagamit ng SF City Option ang ibibigay ninyong impormasyon upang makipag-ugnayan sa inyong mga empleyado tungkol sa inyong mga kontribusyon, at payuhan sila na magpatala sa SF MRA. Mahalagang magsumite kayo ng tama at pinakabagong impormasyon ng empleyado.

Para sa tulong sa Employer Portal, mangyaring makipag-ugnayan sa Employer Services ng SF City Option
sa 1(415) 615-4492 o employerservices@sfcityoption.org.