Mga Tuntunin at Kundisyon

Petsa ng Pagkakaroon ng Bisa: Oktubre 24, 2016

Ang sumusunod ay mga tuntunin at kundisyon (“Mga Tuntunin at Kundisyon”) ng legal na kasunduan sa pagitan ninyo at ng San Francisco Health Plan, ang tagapangasiwa sa Programang San Francisco City Option, kaugnay sa paggamit ng website ngSan Francisco City Option sa www.sfcityoption.org (“Website”). Para sa mga layunin ng Mga Tuntunin at Kundisyon, ang mga salitang “kami,” “amin,” at “namin” ay tumutukoy sa San Francisco Health Plan at mga affiliate nito.

SA PAGGAMIT NG WEBSITE NA ITO, ISINASAAD NINYO NA NABASA AT NAINTINDIHAN NINYO ANG, AT SUMASANG-AYON KAYONG MAPASAILALIM SA, MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON.

1. Pagkapribado

Ang lahat ng impormasyong nakalap mula sa inyo kaugnay ng paggamit ninyo ng Website ay napapasailalim sa mga probisyon ng Patakaran sa Pagkapribado, na isinama sa Mga Tuntunin at Kundisyon sa pamamagitan ng pagbanggit na ito. Mag-click dito upang basahin ang Patakaran sa Pagkapribado na naaangkop sa Mga Tuntunin at Kundisyon.

2. Mga Pangkalahatang Ipinagbabawal

Sumasang-ayon kayong hindi gawin ang alinman sa mga sumusunod habang ginagamit ang Website o content na naka-post sa Website:

(a) Magpadala ng anumang labag sa batas, nagbabanta, nanggigipit, nanghahamak, naninirang-puri, malaswa, pornograpiko o bastos na materyal o anumang materyal na maaaring maging o maghikayat ng pag-uugali na maituturing na kriminal na pagkakasala o pagmumulan ng sibil na pananagutan, o kung hindi naman ay lalabag sa anumang batas;
(b) Magpadala ng hindi hinihinging email, junk mail, “spam”, promosyon o advertising para sa mga produkto o serbisyo, o mga chain letter;
(c) Pagtatangkang i-disable o kung hindi naman ay makaabala sa maayos na paggana ng Website o ng aming mga computer system;
(d) Mag-upload ng mga file na may mga virus, Trojan horse, worm, time bomb, cancelbot, sirang file, o anupamang katulad na software o program na maaaring makapinsala sa pagpapatakbo ng Website o ng aming mga computer system;
(e) Magsagawa ng anumang pagkilos na maglalagay, o magdudulot ng paglalagay sa sarili naming pagpapasya, ng hindi makatuwiran o labis na malalaking load sa aming mga computer system;
(f) Magsagawa ng anumang pagkilos na umiiwas sa anumang hakbang na maaaring ginagamit namin upang mapigilan o mapaghigpitan ang access sa Website;
(g) Magpanggap o magbigay ng maling impormasyon sa inyong affiliation sa sinumang tao o entidad; o
(h) Gamitin ang Website para sa anumang layunin sa paglabag sa mga lokal, pang-estado, pambansa, o internasyonal na batas.

3. Walang Medikal o Legal na Payo

Ang impormasyon sa Website na ito ay ibinibigay para lang sa pangkalahatang pagbibigay ng impormasyon.

Walang anumang nilalaman, ipinahahayag, o ipinahihiwatig sa Website ang nilalayong maging, o dapat bigyang-kahulugan bilang, medikal na payo. Ang mga indibidwal na tanong tungkol sa mga medikal na isyu ay dapat idirekta sa mga kaukulang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Hindi ninyo dapat ipagwalang-bahala ang medikal na payo, o ipagpaliban ang paghingi ng medikal na payo, dahil sa isang bagay na nabasa ninyo sa Website.

Walang anumang nilalaman, ipinahahayag, o ipinahihiwatig sa Website ang nilalayong maging, o dapat bigyang-kahulugan bilang, legal na payo, patnubay, o interpretasyon. Ang inyong paggamit ng Website na ito ay hindi nagtatakda ng anumang ugnayan ng abogado at kliyente sa pagitan ninyo at ng San Francisco Health Plan. Kung mayroon kayong mga tanong tungkol sa anumang batas, alituntunin, regulasyon, o kinakailangang hayagan o malinaw na binabanggit sa Website, dapat kayong makipag-ugnayan sa inyong sariling abogado.

4. Pag-aaring Intelektuwal

Ang “San Francisco City Option,” “City Option,” “Healthy San Francisco,” at “SF MRA,” ay mga trademark at tatak ng serbisyo na pag-aari ng San Francisco Department of Public Health. Ang Website at anumang content na nasa Website ay pag-aari at naka-copyright sa o nakalisensya sa San Francisco Department of Public Health o iba pa kung saan nakalaan ang lahat ng karapatan maliban na lang kung iba ang nakasaad. Hindi kayo nagkakaroon ng karapatan sa, o anumang iba pang pagmamay-ari sa, content sa pamamagitan lang ng pag-download sa anumang content mula sa Website. Binibigyan namin kayo ng hindi eksklusibo, limitado, maaaring bawiin, at hindi maaaring italagang lisensya upang bumisita, tumingin, at magtabi ng kopya ng mga pahina ng Website para lang sa inyong personal at hindi pangkomersyong paggamit. Maliban kung iba ang sinasabi, hindi kayo maaaring magbago, kumopya, magsalin sa ibang wika, maglathala, mag-broadcast, magpadala, mamahagi, magtanghal, magpakita, magbenta, maghango ng mga gawa sa, maglisensya o mag-sublicense, magtalaga, o kung hindi naman ay maglipat ng lisensya o ng alinman sa content sa Website. Maliban na lang kung partikular na pinahintulutan sa kasulatan ng San Francisco Health Plan o ng San Francisco Department of Public Health, ipinagbabawal ang anumang pangkomersyong paggamit ng Website o mga materyal sa Website.

5. Feedback

Bukas kami sa inyong feedback at mga suhestyon tungkol sa kung paano mapapahusay ang aming mga produkto at serbisyo at ang Website. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng anumang suhestyon, impormasyon, ideya, materyal, o iba pang content (sama-samang tinatawag na “Feedback”) sa amin, awtomatiko ninyong ipinagkakaloob sa San Francisco Health Plan, sa mga kaanib, at kahalili nito, at itinalaga ang walang-bayad, panghabang-buhay, hindi maaaring bawiin, hindi eksklusibong karapatan at lisensya para gamitin, gawan ng kopya, baguhin, ilapat, ilathala, isalin, maghango ng gawa mula rito, ipamahagi, muling ipamahagi, ipadala, itanghal at ipakita ang naturang Feedback nang buo o ang bahagi nito sa buong mundo at/o upang isama ito sa iba pang gawa sa anumang anyo, media, o teknolohiyang kilala na ngayon o gagawin sa hinaharap para sa kumpletong termino ng anumang karapatan na maaaring umiiral sa naturang Feedback. Malaya kaming gamitin ang anumang ideya, konsepto, kaalaman, pamamaraan, at suhestyon na nilalaman ng anumang mensaheng ipapadala ninyo sa Website para sa anumang layunin, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa paggawa at pagbebenta ng mga produkto at/o serbisyo gamit ang naturang impormasyon.

6. Mga Pagtatatwa ng Warranty

ANG IMPORMASYON SA WEBSITE AY IBINIBIGAY “SA KASALUKUYAN NITONG KONDISYON.” HAYAGANG ITINATATWA SA SUKDULANG PINAHIHINTULUTAN NG BATAS ANG LAHAT NG HAYAGAN, PAHIWATIG, AT NASA BATAS NA WARRANTY, KABILANG NANG WALANG LIMITASYON, ANG MGA WARRANTY NG KAKAYAHANG MAIKALAKAL, KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN, O HINDI PAGLABAG. HINDI KAMI KUMAKATAWAN O NAGBIBIGAY NG WARRANTY SA INYO TUNGKOL SA ANTAS O KALIDAD NG AMING MGA SERBISYO.

ITINATATWA NAMIN ANG ANUMANG WARRANTY KAUGNAY SA SEGURIDAD, PAGKAMAAASAHAN, AT PERFORMANCE NG WEBSITE, AT SA KATUMPAKAN NG IMPORMASYONG NILALAMAN NG WEBSITE. ITINATATWA NAMIN ANG PANANAGUTAN PARA SA ANUMANG PINSALANG MAGRERESULTA MULA SA PAG-DOWNLOAD O PAG-ACCESS NG ANUMANG IMPORMASYON O MATERYAL SA PAMAMAGITAN NG WEBSITE, KABILANG NANG WALANG LIMITASYON, ANG PINSALANG DULOT NG MGA VIRUS O MGA KATULAD NITONG MAY MAPANIRANG KATANGIAN. SARILI NINYONG PAGPAPASYA ANG PAGGAMIT NINYO NG WEBSITE. HINDI NAMIN GINAGARANTIYAHANG MATUTUGUNAN NG WEBSITE ANG INYONG MGA KINAKAILANGAN O NA HINDI MAAANTALA O MAGKAKA-ERROR ANG PAGPAPATAKBO NG WEBSITE.

7. Limitasyon ng Pananagutan

SA SUKDULANG PINAHIHINTULUTAN NG BATAS, HINDI KAMI KAILANMAN MANANAGOT PARA SA ANUMANG URI NG MGA PINSALA (KABILANG ANG, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, MGA PINSALANG ESPESYAL, NAGKATAON, O KINAHINATNANG PINSALA, MGA NAWALANG KITA, O NAWALANG DATA, SA KABILA NG POSIBILIDAD NG MGA PINSALANG IYON) NA MAGMUMULA SA O MAY KAUGNAYAN SA PAGGAMIT NINYO NG WEBSITE. NALALAPAT ANG LIMITASYONG ITO, DULOT MAN ANG MGA PINSALA NG PAGLABAG SA KONTRATA, TORT, O IBA PANG LEGAL NA TEORYA O URI NG AKSYON.

HINDI KAMI RESPONSABLE O MANANAGOT PARA SA MGA PAGKILOS O HINDI PAGKILOS NG MGA VENDOR NA TAGALABAS O TAGAPAGBIGAY NG IMPORMASYON, O PARA SA PAGGANAP (O HINDI PAGGANAP) SA MGA NETWORK SA LABAS O MGA PUNTO NG INTERKONEKSYON SA PAGITAN NG WEBSITE AT NG IBA PANG NETWORK AT/O MGA SITE NA PINATATAKBO NG MGA IKATLONG PARTIDO.

8. Mga Link Sa/Mula sa mga Third-Party na Website

Maaaring magbigay ang Website ng mga link sa iba pang website na hindi pag-aari o kontrolado ng San Francisco Health Plan o ng San Francisco Department of Public Health (“Mga Third-Party na Website”). Hindi kami responsable para sa availability ng mga Third-Party na Website, sa kalidad o katumpakan ng impormasyong ipinapakita sa mga Third-Party na Website, o para sa anumang virus o iba pang nakapipinsalang elemento na matatamo kapag nagli-link sa mga Third-Party na Website. Bukod pa rito, ang pagbibigay ng mga link sa mga Third-Party na Website ay hindi dapat ipagpalagay bilang pag-endorso o pag-apruba namin ng mga organisasyong nag-iisponsor sa mga naturang website o sa kanilang mga produkto o serbisyo.

Hindi kami responsable o mananagot para sa anumang materyal sa mga Third-Party na Website na maaaring naglalaman ng mga link sa Website. Nakalaan sa amin ang karapatang i-disable ang anumang hindi awtorisadong link sa Website o ang pag-frame ng anumang content mula sa Website sa mga Website ng Ikatlong Partido.

9. Imbestigasyon

Nakalaan sa amin ang karapatang imbestigahan ang mga pinaghihinalaang paglabag sa Mga Tuntunin at Kundisyon. Kung may malaman kaming mga posibleng paglabag, maaari kaming magpasimula ng imbestigasyon na maaaring kinabibilangan ng pangangalap ng impormasyon mula sa inyo o sinumang sangkot na user at sa nagrereklamong partido, kung mayroon man, at pagsusuri ng iba pang materyal. Maaari naming pansamantalang suspindihin ang pagkakaloob ng aming mga serbisyo, o maaari naming permanenteng alisin ang sangkot na materyal mula sa aming mga server, magbigay ng mga babala sa inyo, o suspindihin o wakasan ang inyong access sa aming mga serbisyo. Tutukuyin namin kung anong pagkilos ang gagawin bilang tugon sa isang paglabag depende sa sitwasyon, at sa aming sariling pagpapasya. Ganap kaming makikipagtulungan sa mga awtoridad ng batas sa pag-iimbestiga sa mga pinaghihinalaang paglabag sa batas.

10. Pagbabayad-danyos

Sumasang-ayon kayong magbayad-danyos sa amin para sa ilan sa inyong mga partikular na pagkilos o hindi pagkilos. Sumasang-ayon kayong magbayad-danyos sa amin, depensahan kami, o hindi kami papanagutin at ang aming mga opisyal, direktor, empleyado, sanggunian, ahente, at kinatawan mula sa anuman at lahat ng paghahabol, pagkalugi, pananagutan, pinsala, at/o gastos na matatamo ng ikatlong partido (kabilang ang mga makatuwirang bayad at gastos sa abogado) mula sa inyong pag-access at paggamit ng Website, inyong paglabag sa Mga Tuntunin at Kundisyon, o sa inyong paglabag sa anumang pag-aaring intelektuwal o iba pang karapatan ng sinumang tao o entidad.

11. Umiiral na Batas

Bibigyang-kahulugan ang Mga Tuntunin at Kundisyon nang alinsunod sa at napapasailalim sa mga batas ng United States, Estado ng California, at Lungsod at County ng San Francisco, nang walang patungkol sa kanilang mga panuntunang nauugnay sa mga salungatan ng batas. Sumasang-ayon kayo na ang anumang legal na hakbang o prosesong nauugnay sa Website ay dapat idulog lamang sa korte ng pederal o estado na may kaukulang hurisdiksyon na nasa San Francisco, California, at sa pamamagitan nito, hayagan ninyong ibinibigay ang hindi mababawing pahintulot sa hurisdiksyon at lugar ng mga naturang korte.

12. Walang Waiver; Severability

Ang waiver ng anumang paglabag sa anumang probisyon ng Mga Tuntunin at Kundisyon ay hindi ituturing na waiver ng anumang pag-uulit ng naturang paglabag o hindi nito maaapektuhan sa anumang paraan ang iba pang tuntunin at kundisyon. Kung sakaling hindi maipapatupad ang anumang probisyon ng Mga Tuntunin at Kundisyon, hindi nito maaapektuhan ang pagiging valid o kakayahang maipatupad ng mga natitirang probisyon at papalitan ito ng maipapatupad na probisyon na pinakamalapit sa layuning napapasailalim sa hindi maipatupad na probisyon.

13. Mga Pagbabago sa Mga Tuntunin at Kundisyon

Nakalaan sa amin ang karapatan, batay sa aming sariling pagpapasya, na baguhin ang Mga Tuntunin at Kundisyon, sa anumang oras nang walang paunang abiso. Kung babaguhin namin ang Mga Tuntunin at Kundisyon, ipo-post namin ang pagbabago sa Website. May tungkulin kayong pana-panahong tingnan kung may anumang pagbabago kaming ginawa sa Mga Tuntunin at Kundisyon. Sa pamamagitan ng patuloy na paggamit ng Website matapos ang anumang pagbabago sa Mga Tuntunin at Kundisyon, ipinapahiwatig ninyo na sumasang-ayon kayong mapasailalim sa nabagong Mga Tuntunin at Kundisyon. Kung hindi katanggap-tanggap sa inyo ang nabagong Mga Tuntunin at Kundisyon, ang tanging magagawa lang ninyo ay ihinto ang paggamit ng Website.

14. Mga Tanong; Mga Komento

Kung mayroon kayong anumang tanong o komento hinggil sa Website o sa aming Mga Tuntunin at Kundisyon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pagsulat sa:

San Francisco City Option
P.O. Box 194367
San Francisco, CA 94119-4367

O sa pamamagitan ng pag-email sa: info@sfcityoption.org