Paano Makilahok sa SF City Option

Tumukoy ng Mga Empleyado para sa Mga Kontribusyon sa City Option: Ginagamit ng mga employer na sumusunod sa Health Care Security Ordinance (HCSO) at sa Healthy Airport Ordinance (HAO) ang gabay sa mga batas na ito para tukuyin ang mga empleyadong makakatanggap ng mga kontribusyon sa SF City Option.

Mag-log In sa Employer Portal: Ang Employer Portal ay ang web application para sa mga transaksyon ng employer. Ang mga employer ay maaaring gumawa ng account dito sa pamamagitan ng pagbigay ng impormasyon ng kumpanya at sa pakikipag-ugnayan.

Magsumite ng Listahan ng Mga Empleyado: Dapat magsumite ang mga employer ng listahan ng mga empleyadong maglalapat ng mga bayad sa ngalan nila. I-download ang mga tagubilin dito.

Magbayad: Maaaring gawin ng mga employer ang mga kinakailangang pagbabayad online o sa pamamagitan ng koreo. Hanapin ang mga tagubilin sa pagbabayad dito.

Ang inyong mga bayad para sa bawat empleyado ay nakatabi hanggang makipag-ugnayan ang empleyado sa SF City Option upang magpatala sa SF MRA.

Tulungang magpatala ang Mga Empleyado: Maaaring tulungan ng mga employer ang kanilang empleyado na magpatala sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyong “Welcome to SF City Option” at isang paunawa sa Pagkumpirma ng Pagbabayad sa Pangangalaga sa Pangkalusugan sa kanilang empleyado kung magbabayad sa SF City Option sa ngalan ng empleyado sa unang pagkakataon. I-download ang abiso dito.

Maaari ding ipakita ng mga employer ang poster ng SF City Option upang paalalahanan ang mga empleyado tungkol sa benepisyo.

Maaaring makipag-ugnayan ang mga employer sa SF City Option sa 1(415) 615-4492 anumang oras upang alamin kung aling mga empleyado ang hindi pa nakakakumpleto ng kanilang form sa pagpapatala.

Ano ang Mangyayari Pagkatapos Ninyong Magbayad sa SF City Option?

  • Ang SF City Option ay magpapadala ng Welcome Packet

Kung magbabayad ang employer sa SF City Option sa ngalan ng isang empleyado sa unang pagkakataon, papadalhan ng SF City Option ang kalahok ng isang welcome letter at form sa pagpapatala sa loob ng 1-3 linggo matapos matanggap ang inyong bayad. Idinedetalye ng welcome letter kung paano magpatala sa SF MRA. Maaaring punan ng mga empleyado ang Form sa Pagpapatala ng SF MRA o tawagan ang Customer Service ng SF City Option sa 1(877) 772-0415.

  • Nagpatala ang kalahok

Kapag nagpatala ang isang empleyado sa SF MRA, idedeposito ang kanyang mga kontribusyon sa SF MRA sa loob ng 1-3 linggo.