Tungkol sa Amin

Ano ang San Francisco City Option?

Inaatasan ng Health Care Security Ordinance at Healthy Airport Ordinance ng San Francisco ang ilang partikular na employer na nagpapatakbo sa San Francisco at San Francisco International Airport na magbigay ng benepisyong pangkalusugan na tumutugon sa minimum na paggastos para sa mga kwalipikado nilang empleyado.

Ang isang employer na nakikilahok sa Programang SF City Option ay nagbabayad sa SF City Option sa ngalan ng kanilang mga kwalipikadong empleyado. Kwalipikado ang mga empleyado para SF Medical Reimbursement Account (SF MRA). Dapat makumpleto ng empleyado ang SF MRA Enrollment Form para makapagpatala sa SF MRA. Itatabi ang mga bayad ng employer para sa bawat empleyado hanggang magpatala ang empleyado sa isang SF MRA.

Sa programang ito, tinatawag na “kalahok” ang isang kwalipikadong empleyado.

Matuto pa tungkol sa SF MRA ng SF City Option.

Mga Employer: Mag-click dito para sa impormasyon tungkol sa kung paano makilahok sa programa.