Magpatala sa SF MRA

Gamitin ang Iyong mga Pondo sa Pangangalagang Pangkalusugan para sa mga Gastusing Pangkalusugan at Pang-wellness

Matuto pa

Pagpapanatili sa mga Manggagawa ng San Francisco na Malusog sa Pamamagitan ng SF MRA

Pinapayagan ng San Francisco City Option ang masisipag na empleyado sa San Francisco na ma-access ang pera para sa insurance sa kalusugan at iba pang gastusing may kaugnayan sa kalusugan sa pamamagitan ng benepisyo sa San Francisco Medical Reimbursement Account (SF MRA).

Ang perang idineposito sa isang SF MRA ay magagamit upang ma-reimburse ka, ang iyong asawa o kinakasama, at ang iyong mga dependent para sa mga kwalipikadong gastusin sa pangangalagang pangkalusugan.

Ang Epekto ng SF MRA

Nakapag-reimburse na ang SF MRA ng mahigit $500 milyon sa mga gastusing may kaugnayan sa kalusugan sa mga manggagawa.
Ang pera mula sa SF MRA ay magagamit para sa iba’t ibang medikal na gastusin, serbisyo, at produkto.

Sa SF MRA, maa-access din ng iyong asawa, kinakasama, at mga dependent ang mga pondo para sa mga kwalipikadong gastusin.

Ang SF MRA ay 100% na pinopondohan ng employer, na nakikilahok sa programang SF City Option, upang sumunod sa mga lokal na batas.

Panoorin ang video upang malaman pa ang tungkol sa SF MRA.