May bagong patakarang magkakabisa sa Marso 1, 2023.

Gamitin ang Iyong Mga Pondo sa Pangangalagang Pangkalusugan

Matuto pa

Magpatala sa SF MRA

Isang Reimbursement na Programa para sa Kalusugan, Wellness, at Mga Gastusing Medikal.

Matuto pa

Isang Espesyal na Benepisyo para sa mga Empleyado na nagtatrabaho sa San Francisco

Ang programang SF MRA ay nagbibigay sa iyo ng access upang ma-reimburse para sa insurance sa kalusugan at iba pang mga gastusing nauugnay sa kalusugan. Ang pangunahing layunin ng programang SF MRA ay tulungan kang matamo ang pinakamabuting kalusugan. Makaka-access din ang mga pondong ito ng iyong asawa, kinakasama, at sinumang umaasa sa iyo.

Ang pera mula sa SF MRA ay pwedeng gamitin sa maraming iba’t ibang gastusing medikal, mga serbisyo, at mga produkto.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa programang SF MRA, magtungo dito.

Para Ma-access ang Iyong mga Pondo, Gawin ang mga Hakbang na Ito...

Hakbang 1. Alamin kung Kwalipikado Ka

Kung nagtatrabaho ka sa San Francisco at nagbabayad ang iyong employer sa SF City Option, malamang na kwalipikado ka sa benepisyong ito. Para suriin ang iyong pagiging kwalipikado sa SF MRA, sagutan ang maikling survey dito.

Hakbang 2. Magpatala sa Programa

Upang magsimulangma-reimburse para sa mga gastusing pangkalusugan at wellness, dapat ka munang magpatalasa Programang SF MRA.

Hakbang 3. Gumawa ng Online Account

Kapag naitala ka na, may opsyon ka na gumagawa ng online account sa aming kapartner na WageWorks.

Hakbang 4. Kunin ang Reimburse

Pwede kang magsumitea ng mga claim para sa iyong mga gastusing pangkalusugan sa mga sumusunod na paraan: Online, Koreo, Fax, o Mobile App. Kapag naaprubahan na ang iyong claim, makukuha mo na ang reimbursement sa loob ng 3-5 araw na may opisina.

Maraming Iba't Ibang Kwalipikadong Gastusin

Kapag sumali ang mga tao sa SF MRA, masosorpresa sila na matuklasan ang maraming iba’t ibang serbisyo at produkto na kwalipikado para sa reimbursement. Kabilang sa mga ito ang mga bayad sa insurance na pangkalusugan at mga deductible, dagdag pa ang mga produktong pangkalusugan at mga serbisyong wellness. Para sa buong listahan ng mga kwalipikadong gastusin, mag-click dito ngayon.

Makipag-ugnayan sa Amin

Ikinalulugod naming sagutin ang mga anumang katanungan tungkol sa programa.

Kung mayroon kang anumang puna tungkol sa aming programa, punan ang form na ito.

Email: info@sfcityoption.org