Empleyado FAQs

SF MRA – mga Pangkalahatang Tanong

Ang benepisyo sa SF MRA ay nagbibigay sa iyo ng access sa mga pondo upang ma-reimburse ka para sa insurance sa kalusugan at iba pang gastusing nauugnay sa kalusugan. Ang pangunahing layunin ng benepisyo sa SF MRA ay tulungan kang makamit ang pinakamabuting kalusugan. Magkakaroon din ng access sa mga pondong ito ang iyong asawa, kinakasama, at sinumang dependent.

Magagamit mo pa rin ang iyong SF MRA kahit na hindi ka na nagtatrabaho sa employer na nagdeposito. Maaaring gastusin ang mga pondo sa SF MRA hangga’t aktibo ang iyong account. Panatilihing aktibo ang iyong account sa pamamagitan ng pagsusumite ng kahit isang claim sa SF MRA sa bawat 36 buwan.

Kung hindi ka magsusumite ng claim sa panahong iyon, permanenteng isasara ang iyong account. Maaari kang matuto pa tungkol sa patakaran sa pagsasara ng account.

May $3.15 pang-administratibong bayarin na kinakaltas mula sa iyong MRA bawat buwan, ginamit mo man o hindi ang iyong SF MRA sa buwang iyon.

Ang mga gastusin lang sa pangangalagang pangkalusugan na binayaran sa o makalipas ang petsa ng pagkakaroon ng bisa ng iyong SF MRA ang kwalipikado para sa reimbursement. Ang petsa ng pagkakaroon ng bisa ng iyong SF MRA ay ang petsa kung kailan na-clear sa aming system ang unang pagbabayad ng employer para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa SF City Option sa 1(877) 772-0415 o mag-email sa amin sa info@sfcityoption.org para sa karagdagang impormasyon.

Maaari kang maging kwalipikado para sa SF MRA kung magbabayad ang iyong employer sa SF City Option para sa iyo. Sagutan ang aming survey sa pagiging kwalipikado.

Kung nakatanggap ka ng abiso na hindi ka kwalipikado para sa benepisyo sa SF MRA, maaaring ito ay dahil hindi mo natutugunan ang isa o higit pa sa mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado.

Maaaring kasama sa mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado ang:

  • Kung nagtrabaho ka sa San Francisco kailanman mula 2008 pasulong.
  • Kung nagtrabaho ka sa San Francisco nang mahigit sa 90 araw sa kabuuan.
  • Kung nagtrabaho ka sa San Francisco nang mahigit sa 8 oras bawat linggo, sa average.
  • Kung ang kumpanya ay may mahigit sa 20 empleyado sa buong mundo.

Sagutan ang Form ng Pagpapatala sa SF MRA. Kapag natanggap na namin ang iyong form ng Pagpapatala sa SF MRA, aabisuhan ka ng SF City Option sa loob ng 3 linggo tungkol sa iyong status. Kailangan mo munang magpatala sa SF MRA bago mo ma-access ang mga dati nang pondo. Punan ang online na Form ng Pagpapatala sa SF MRA.

Maaaring gastusin ang iyong mga pondo sa SF MRA, sa anyo ng reimbursement, kung aktibo ang iyong account. Upang mapanatiling aktibo ang iyong account, dapat kang magsumite ng kahit isang claim sa SF MRA bawat 36 buwan.

Kung walang claim o deposito ng employer nang mahigit sa 36 buwan, isasara ang iyong account, at hindi mo magagamit ang mga pondo sa SF MRA.

Magagamit mo pa rin ang iyong SF MRA kahit na hindi ka na nagtatrabaho sa employer na nagdeposito.

Ang Komisyon sa Kalusugan ng San Francisco ay nag-apruba ng patakaran noong Enero 2022 upang permanenteng isara ang mga account ng empleyado na hindi nagamit sa loob ng 3 magkakasunod na taon. Ang anumang pondo sa mga account na iyon ay permanente ring ibabalik sa Lungsod at County ng San Francisco. Ang patakarang ito ay tutugma sa umiiral na batas ng estado (Kodigo ng Pamahalaan 50050).

Ang patakaran ay magkakaroon ng bisa sa Marso 1, 2023. Nangangahulugan itong sisimulan ng programang SF City Option ang pagsubaybay sa mga account na walang aktibidad sa loob ng tatlong magkakasunod na taon simula sa Marso 1, 2023, at pagkatapos nito. Ang pinakamaagang panahon kung kailan posibleng permanenteng isara ang alinmang account ay Abril 2026.

Matuto pa tungkol sa patakaran sa pagsasara ng account.

May $3.15 na pang-administratibong bayarin na kinakaltas mula sa mga available na pondo sa bawat SF MRA bawat buwan, ginamit mo man o hindi ang account sa buwang iyon. Hindi magkakaltas ng mga pang-administratibong bayarin mula sa account kung wala pang $3.15 ang available na balanse.

SF MRA – Mga Tanong Tungkol sa Pondo

Dapat ka munang magpatala sa benepisyo sa SF MRA upang malaman kung mayroon kang mga available na pondo mula sa isang employer. Upang magpatala, sundin ang mga hakbang na nakalista sa Magpatala sa SF MRA.

Kung nakatala ka na at mayroon kang SF MRA, maaari mong tingnan ng balanse ng iyong account online sa participant.wageworks.com/sfmra o tawagan ang HealthEquity/WageWorks sa 1(866) 697-6078.

Oo, kasama ang mga premium sa insurance sa kalusugan, co-payment, at deductible sa maraming gastusin sa pangangalagang pangkalusugan na kwalipikado para sa reimbursement mula sa SF MRAs.

Ang mga pondo sa iyong account ay magagamit upang ma-reimburse ka, iyong asawa o kinakasama, at iyong mga dependent para sa mga kwalipikadong gastusin sa kalusugan.

Ang dependent ay isang anak o kamag-anak na kasama mo sa tirahan nang mahigit sa kalahating taon at nakakatanggap mula sa iyo ng mahigit sa kalahati ng kanyang pinansyal na suporta.

Maaaring kasama sa mga dependent ang mga full-time na estudyante na 19 hanggang 26 taong gulang at mga anak na mahigit 19 na taong gulang na may permanenteng kapansanan.

Upang maging kwalipikado bilang dependent, kailangang natatanggap ng isang kamag-anak mula sa iyo ang mahigit sa kalahati ng kanyang pinansyal na suporta at hindi mo siya anak o hindi siya anak ng iba pang nagbabayad ng buwis.

Upang tingnan ang detalyadong listahan ng mga gastusin sa pangangalagang pangkalusugan na kwalipikado para sa reimbursement sa ilalim ng SF MRA, bisitahin ang page na Mga Kwalipikadong Gastusin ng SF MRA Kasama sa maraming gastusing kwalipikado para sa reimbursement ang mga pagpapatingin sa tanggapan ng doktor, copay, premium sa insurance sa kalusugan, salamin sa mata at contact lens, at gamot na inirereseta at over-the-counter.

SF MRA – Mga Tanong Tungkol sa Account

Para sa impormasyon kung paano ma-access ang iyong mga pondo sa SF MRA, bisitahin ang page na Magpatala sa SF MRA.

Makipag-ugnayan sa HealthEquity/WageWorks sa 1(866) 697-6078 para sa tulong.

Magiging available ang mga pondo sa iyong SF MRA sa loob ng 1-3 linggo pagkatapos ng bawat pagbabayad ng employer sa aming programa.

Magagamit mo pa rin ang iyong SF MRA kahit na hindi ka na nagtatrabaho sa employer na nagdeposito. Maaaring gastusin ang mga pondo sa SF MRA hangga’t aktibo ang iyong account. Panatilihing aktibo ang iyong account sa pamamagitan ng paghahain ng kahit isang claim sa SF MRA sa bawat 36 buwan.

Isasara ng aming programa ang SF MRA at hindi mo na magagastos ang mga pondo sa SF MRA kung walang claim o deposito sa loob ng mahigit sa 36 buwan.

Mangyaring tumawag sa HealthEquity/WageWorks, ang aming partner na nagpapanatili sa mga account, sa 1(866) 697-6078 para sa iyong balanse sa account. Maaari mo ring tingnan ang iyong balanse sa account online sa participant.wageworks.com/sfmra.

Magagawa mong pamahalaan ang impormasyong ito online sa participant.wageworks.com/sfmra o makipag-ugnayan sa SF City Option sa 1(877) 772-0415 o info@sfcityoption.org upang malaman pa.

Available ang Serbisyo sa Customer ng HealthEquity/WageWorks nang 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo upang sagutin ang iyong mga partikular na tanong tungkol sa Mga Medical Reimbursement Account. Mangyaring tumawag sa Serbisyo sa Customer ng HealthEquity/WageWorks sa 1(866) 697-6078.

Oo, maa-access mo pa rin ang iyong SF MRA account at makakapagsumite ka pa rin ng mga claim para sa mga kwalipikadong gastusin, kahit na lumipat ka sa labas ng estado o ibang bansa. Kapag isinumite mo ang iyong claim sa HealthEquity/WageWorks, dapat ay nasa English ang iyong dokumentasyon sa claim at patunay ng pagbabayad, at nasa dolyar na halaga ang claim.

Maaaring available ang mga pondo sa SF MRA pagkatapos ng pagkamatay ng isang kalahok. Available din ang mga pondo sa SF MRA para sa asawa o kinakasama at mga dependent hanggang 24 buwan pagkatapos ng petsa ng pagkamatay ng may-ari ng account.

Ang isang tagapagpatupad o legal na awtorisadong kinatawan ay maaaring magsumite ng mga claim para sa mga kwalipikadong gastusin hanggang sa petsa ng pagkamatay ng may-ari ng account. Kasama sa impormasyon ng yumao na kailangan para sa prosesong ito ang:

  • Petsa ng pagkamatay ng may-ari ng account
  • Pangalan ng awtorisadong kinatawan
  • Kaugnayan sa namatay
  • Address ng awtorisadong kinatawan
  • Numero ng telepono ng awtorisadong kinatawan
  • Isa sa mga sumusunod: isang Liham ng Testamento na nagpapangalan sa tagapagpatupad, isang kopya ng utos ng hukuman na nagtatalaga sa tagapangasiwa. O, kung walang kinatawan na itinalaga ng hukuman, kailangan ang sinagutang Form ng Deklarasyon ng Awtorisadong Kinatawan.

SF MRA – Ang Proseso ng mga Claim

Maaari kang magsumite ng mga resibo at form ng claim online o sa pamamagitan ng koreo, fax, o mobile app, at makakuha ng reimbursement sa pamamagitan ng tseke o direct deposit. Para sa detalyadong impormasyon, mangyaring bisitahin ang page na Magpatala sa SF MRA
.

Ang mga gastusin lang sa pangangalagang pangkalusugan na binayaran sa o makalipas ang petsa ng pagkakaroon ng bisa ng iyong SF MRA ang kwalipikado para sa reimbursement. Ang petsa ng pagkakaroon ng bisa ng iyong SF MRA ay ang petsa kung kailan na-clear sa aming system ang unang pagbabayad ng employer para sa iyo.

Kadalasang pinoproseso ang mga claim sa loob ng 3 hanggang 5 araw ng negosyo pagkatapos ng pagsusumite sa claim.

Kung magsusumite ka ng claim na mas malaki kaysa sa balanse sa iyong account, babayaran ang claim nang hanggang sa available na balanse.

Wala, maaari kang magsumite ng claim para sa halagang kasing baba ng $0.01 at makakuha pa rin ng reimbursement sa pamamagitan ng tseke o direct deposit para sa claim.

Wala, maaari kang makakuha ng reimbursement na tseke o direct deposit para sa halagang kasing baba ng $0.01.

Wala, maaari kang magpadala ng maraming claim hangga’t kailangan mo. Makakatanggap ka ng reimbursement na hanggang sa halagang available na balanse sa account.

Hindi, maaari mo lang gamitin ang iyong mga pondo sa SF MRA sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga claim para sa reimbursement ng mga kwalipikadong gastusin sa pangangalagang pangkalusugan.

SF MRA – Mga Pagbabayad ng Employer

Dapat ay pinadalhan ka ng iyong employer ng Abiso sa Kumpirmasyon ng Pagbabayad para sa Pangangalagang Pangkalusugan pagkatapos ng unang pagbabayad para sa iyo. Padadalhan ka rin ng aming programa ng impormasyon sa pamamagitan ng koreo sa loob ng 1-3 linggo matapos ang unang pagbabayad ng iyong employer.

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa kung nagbayad ang iyong employer sa SF City Option Program, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong employer o makipag-ugnayan sa SF City Option sa 1(877) 772-0415 o mag-email sa amin sa info@sfcityoption.org upang malaman pa.

Kung sa palagay mo ay nakakatanggap ka dapat ng isang uri ng benepisyo sa kalusugan (insurance sa kalusugan, benepisyo sa City Option, o ibang benepisyo), mangyaring makipag-ugnayan sa Office of Labor Standards Enforcement sa 1(415) 554-7892 o sa pamamagitan ng email sa HCSO@sfgov.org.

Sagutan ang Form ng Pagpapatala sa SF MRA upang malaman kung kwalipikado ka para sa SF MRA.

Kung nagtatrabaho ka sa San Francisco o sa San Francisco International Airport (SFO), maaaring kwalipikado ka para sa SF Medical Reimbursement Account (SF MRA).

Kung mayroon kang mga karagdagang tanong, makipag-ugnayan sa SF City Option sa 1(877) 772-0415 o mag-email sa amin sa info@sfcityoption.org.

Oo, magagamit mo pa rin ang mga pondo sa iyong SF MRA kahit na hindi ka na nagtatrabaho sa employer na nagdeposito sa SF MRA.