Makipag-ugnayan sa Amin

Sino ang Makipag-ugnayan para sa Tulong sa SF MRA

HealthEquity/WageWorks

Ang HealthEquity/WageWorks ay isang independiyenteng kumpanya na nangangasiwa sa lahat ng reimbursement sa SF MRA.

Kailan kokontakin ang HealthEquity/WageWorks:

  • Para sa lahat ng tanong tungkol sa proseso ng mga claim at reimbursement.
  • Para tingnan ang status ng iyong claim.
  • Para sa mga tanong tungkol sa pag-access sa online account. Halimbawa, kung nagpatala ka sa SF MRA ngunit hindi ka makapagparehistro para sa isang online account.
  • Upang tingnan ang iyong balanse sa SF MRA.
  • Kung wala kang access sa isang online account, maaari kang tumawag sa HealthEquity/WageWorks upang tingnan ang iyong balanse sa account.

Makipag-ugnayan sa HealthEquity/WageWorks sa 1(866) 697-6078. Maaari mo ring tingnan ang iyong balanse sa account sa participant.wageworks.com/sfmra.

Ano pa ang dapat malaman tungkol sa HealthEquity/WageWorks?

Ang SF MRAs ay sinisingil ng pang-administratibong bayarin na $3.15/buwan mula sa HealthEquity/WageWorks, ginagamit man ang account o hindi.


SF City Option

Ang San Francisco City Option ang nangangasiwa sa pangongolekta ng mga pondo ng employer sa SF MRA sa ngalan ng Lungsod at County ng San Francisco.

Kailan kokontakin ang SF City Option:

  • Upang baguhin ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan, kasama ang mailing address.
  • Para sa tulong sa pagsusumite ng iyong Form ng Pagpapatala sa SF MRA.

Makipag-ugnayan sa SF City Option sa 1(877) 772-0415 o mag-email sa amin sa info@sfcityoption.org upang malaman pa.

Kung mayroon kang feedback tungkol sa aming programa, punan ang form na ito.