Paano Maghain ng mga Claim

Makakuha ng Reimbursement para sa mga Gastusing Pangkalusugan at Pang-wellness

Bago ka magsumite ng claim para sa reimbursement, kailangan mong mangolekta ng sumusunod na impormasyon:

 • Iyong SF MRA account number.*
 • Ang uri ng (mga) bilihin o serbisyo na ibinigay.
 • Ang petsa ng pagbibigay ng (mga) bilihin o serbisyo.
 • Ang halagang binayaran mo.
 • Patunay ng iyong pagbabayad (tulad ng resibo).
 • Kung kanino mo binayaran ang halaga (ang pangalan ng tindahan o provider).

*Ang iyong account number ay alinman sa iyong Social Security Number (SSN) o isang natatanging ID na nagsisimula sa 777 na itinalaga sa iyo sa iyong Liham ng Pagbati ng SF MRA.

Apat na Paraan ng Pagsusumite ng Claim sa SF MRA

Maaari mong ma-access ang iyong mga pondo sa SF MRA sa pamamagitan ng pagsusumite ng claim para sa reimbursement online, o sa smartphone sa pamamagitan ng app. Maaari ka ring maghain ng claim para sa reimbursement sa pamamagitan ng koreo o fax.

1. Online:

Bisitahin ang participant.wageworks.com/sfmra. Sagutan ang form ng claim na matatagpuan dito at ilagay ang iyong (mga) resibo online.

Para sa karagdagang impormasyon, suriin Gabay para sa User sa Pagsusumite ng mga Online na Claim.


2. Mobile App:

I-download ang libreng HealthEquity/WageWorks EZ Receipts app mula sa Google Play Store o Apple App Store.

 • Mag-log in sa iyong account sa pamamagitan ng mobile app.
 • Sagutan ang form ng claim at mag-upload ng mga larawan ng iyong mga resibo.
 • I-click ang “Isumite ang Claim” upang ipadala ang iyong claim.

Para sa karagdagang impormasyon, suriin Gabay sa Gumagamit ng Mobile App para sa Proseso ng mga Pag-claim.


3. Sa Pamamagitan ng Koreo:

Kolektahin ang iyong mga resibo para sa (mga) gastusing binayaran mo. Punan ang isang form ng claim. Huwag kalimutang lagdaan ang form.

Ipadala sa pamamagitan ng koreo ang form ng claim at ang iyong (mga) resibo sa:

Claims Administrator
P.O. Box 14857
Lexington, KY, 40512


4. Sa Pamamagitan ng FAX:

 • Kolektahin ang iyong mga resibo para sa (mga) gastusing binayaran mo.
 • Punan ang isang form ng claim DonHuwag kalimutang lagdaan ang form.
 • I-fax ang iyong sinagutang form ng claim at (mga) resibo sa numero ng fax na 1(866) 599-3058.

Tawagan ang HealthEquity/WageWorks Customer Service sa 1(866) 697-6078 para sa tulong sa pag-access sa iyong account number at para sa tulong sa proseso ng paghabol.

Tawagan ang HealthEquity/WageWorks Customer Service sa 1(866) 697-6078 para sa tulong sa pag-access sa iyong account number at para sa tulong sa proseso ng paghabol.

Maaaring tumagal nang 7-10 araw ng negosyo bago muna makumpirma ang iyong bank account kapag gagamit ng direct deposit.

Gaano Katagal ang Aabutin Nito?

Gaano Katagal ang Aabutin Nito?
Kung maaprubahan ang iyong claim, matatanggap mo ang iyong reimbursement sa loob ng 3-5 araw ng negosyo.

Direct Deposit

Kung nagpatala ka sa direct deposit sa panahon ng pag-set up ng iyong account, idedeposito ang mga pondo sa loob ng 3-5 araw ng negosyo.

Mga Update sa Email

Mga Update sa Email
Kung ibinigay mo ang iyong email address sa programa, makakatanggap ka ng mga update at notification sa pamamagitan ng email.

Para sa mga sagot sa mga madalas itanong, bisitahin ang aming page na FAQs.