Tungkol sa SF MRA

Sa San Francisco, ipinag-aatas ng mga lokal na batas sa maraming employer na magbigay ng mga benepisyo sa kalusugan para sa mga kwalipikadong empleyado. Ang San Francisco City Option (SF City Option) ay isang programang benepisyo sa kalusugan na pinipili ng mga employer para sa mga manggagawa, bilang paraan ng legal na pagsunod ng employer sa mga ordinansa ng Lungsod ng San Francisco.

Ano ang SF MRA?

Ang iyong San Francisco Medical Reimbursement Account (SF MRA) ay isang benepisyo sa programang SF City Option. Ang pondo sa isang SF MRA ay nagmumula sa employer. Ang mga pondo ay magagamit upang ma-reimburse ka, ang iyong asawa o kinakasama, at iyong mga dependent para sa mga kwalipikadong gastusin sa pangangalagang pangkalusugan.

  • Mananatiling available para sa iyo ang mga pondo sa isang aktibong SF MRA account, kahit na umalis ka na sa iyong employer o lumipat ka na ng lokasyon. Papanatilihing kumpidensyal ang iyong medikal na kasaysayan.
  • Dapat kang magsumite ng kahit isang claim sa SF MRA sa loob ng 36 buwan upang mapanatiling aktibo ang iyong account. Kung hindi ka magsusumite ng claim sa loob ng panahong iyon, permanenteng isasara ang iyong account.

Maaari kang matuto pa tungkol sa Maaari kang matuto pa tungkol sa.

Paano Gumagana ang SF MRA?

  1. Ang isang employer na nakikilahok sa programa ay nagdedeposito ng mga pondo sa SF City Option sa ngalan ng mga kwalipikadong empleyado.
  2. Dapat kang bigyan ng iyong employer ng Abiso sa Kumpirmasyon ng Pagbabayad para sa Pangangalagang Pangkalusugan upang ipaalam sa iyo ang depositong ginawa nila.
  3. Susunod, kailangan mong magpatala sa SF MRA. Hindi maa-access ang iyong mga pondo hangga’t hindi ka nagpapatala sa benepisyo sa SF MRA.
  4. Kung maaprubahan ang pagpapatala, makakatanggap ka ng liham ng pagbati ng SF MRA na nagtatala ng iyong account number at iba pang mahalagang detalye.
  5. Susunod, iparehistro ang iyong account online sa HealthEquity/WageWorks (para lang sa mga online na user.)
  6. Kapag aktibo na ang isang account, maaari kang magsumite ng claim para sa reimbursement sa HealthEquity/WageWorks na babayaran mula sa pondo na available sa iyong SF MRA.

Pinapangasiwaan ng HealthEquity/WageWorks ang lahat ng reimbursement. Tumatagal ang reimbursement nang 3-5 araw ng negosyo at ipinapadala ito sa pamamagitan ng direct deposit sa iyong bank account o sa pamamagitan ng tseke.

Kwalipikado ba Ako?

Sagutin ang limang tanong upang malaman kung maaari kang maging kwalipikado para sa SF MRA

Titingnan kung Kwalipikado Ka? »

Para Saan Magagamit ang mga Pondo?

Mga Pagpapatingin sa Doktor
Mga Inireresetang Gamot
Marami pang Gastusin

Tingnan ang mga Kwalipikadong Gastusin »

Magpatala na Ngayon!

Sagutan ang Form ng Pagpapatala sa SF MRA.

Magpatala sa SF MRA »