Tungkol sa Amin

Ang SF Medical Reimbursement Account (SF MRA) ay isang account sa pangangalagang pangkalusugan na may mga pondong magagamit para sa mga kwalipikadong gastusin sa pangangalagang pangkalusugan na nagastos ninyo, ng inyong asawa o kinakasama, at ng inyong mga dependent. Ang ilan sa maraming gastusin sa pangangalagang pangkalusugan na kwalipikado para sa reimbursement ay mga premium sa insurance sa kalusugan, mga pagpapatingin sa tanggapan ng doktor, mga serbisyo sa ngipin, mga serbisyo sa paningin, at mga gamot na inirereseta at over-the-counter. I-click ang link sa itaas para sa listahan ng mga kwalipikadong gastusin ng SF MRA.

Mga Kinakailangan sa Pagiging Kwalipikado

Maaaring maging kwalipikado kayo para sa SF MRA kung:

  • Nagbayad ang inyong Employer sa SF City Option para sa inyo.

Magpatala sa SF MRA

Tapusin ang pag-set up ng iyong account sa pamamagitan ng pagkumpleto ng SF MRA Enrollment Form. Sa sandaling matanggap namin ang iyong SF MRA Enrollment form, aabisuhan ka ng SF City Option sa loob ng 3 linggo ng iyong status. I-click ang link sa ibaba para mag-enroll sa SF MRA.