Kwalipikado ba Ako?

Pagiging Kwalipikado sa SF MRA

Sagutan ang aming online na survey at sagutin ang limang tanong sa ibaba upang malaman kung kwalipikado ka para sa benepisyo sa SF MRA.

Tandaan: Sa ilalim ng Healthy Airport Ordinance (HAO), ang mga empleyado ng San Francisco International Airport (SFO) na nagtatrabaho sa labas ng San Francisco ay maaari ring makatugon sa mga kwalipikasyon para sa SF MRA. Ang mga empleyado ng SFO ay maaaring magsumite ng Form ng Pagpapatala sa SF MRA upang matukoy ang pagiging kwalipikado.