Magbayad

Magbayad

Upang magbayad, isumite ang inyong listahan ng empleyado sa Employer Portal.

Upang kalkulahin ang halaga ng kontribusyon, suriin ang mga ordinance. HCSO or HAO.

Mga Deadline ng Pagbabayad

Tiyaking gawin ang inyong pagbayad bago ang mga deadline ng pagbabayad. Para sa karamihan ng mga employer na saklaw sa ilalim ng Health Care Security Ordinance, kailangang magbayad sa loob ng 30 araw pagkalipas ng katapusan ng bawat quarter. Para sa mga Airport Employer ng SFO na saklaw sa ilalim ng Healthy Airport Ordinance, kailangang bayaran ang buwanang bayad sa loob ng 15 araw pagkalipas ng katapusan ng buwan. Kung mayroon kayong mga tanong tungkol sa mga deadline ng pagbabayad, makipag-ugnayan sa San Francisco Office of Labor Standards Enforcement.

Maaaring gawin ang pagbabayad sa dalawang paraan.

1. Sa Pamamagitan ng Koreo

Pagkatapos magsumite ng listahan, ang employer ay dapat bumuo ng pahayag sa elektronikong paraansa pamamagitan ng Employer Portal at isama sa tseke ang stub ng pagbabayad/coupon sa pagpapadala ng bayad. Gawin ang tseke na babayaran sa San Francisco City Option. Isama sa tseke ang ID Number ng Listahan. Ang address sa koreo ay:

San Francisco City Option
P.O. Box 7720
San Francisco, CA 94120-7720

2. Online

Magbayad online gamit ang mga sumusunod na paraan:

  • Electronic Funds Transfer: Kakailanganin ng employer ang routing number at account number sa bangko ng kanilang organisasyon.
  • Credit Card: Kakailanganin ng employer ang impormasyon sa credit card ng kanilang organisasyon. Pakitandaan na ang paraan ng pagbabayad na ito ay magkakaroon ng bayarin sa pagpoproseso.

Pagkatapos ng Inyong Pagbabayad

Inaatasan ng Health Care Security Ordinance ang employer na bigyan ang empleyado ng abiso pagkatapos ng unang pagbabayad sa Programang SF City Option sa ngalan ng kalahok. Maaaring i-download ng mga employer ang mga abisong Welcome sa SF City Option and Pagkumpirma sa Pagbababayad sa Pangangalagang Pangkalusugan. Maaaring ipadala ng employer ang mga abisong ito sa empleyado sa pamamagitan ng koreo, email, o nang personal.

I-download ang collateral ng SF City Option sa English, Chinese, Spanish, at Tagalog.