Tiyaking Gagamitin ng Mga Empleyado ang Kanilang Pondo sa Kalusugan

Isang bagong patakaran ang magkakabisa sa Marso 1, 2023.

Matuto pa

May Mga Empleyado Ka Ba sa San Francisco?

Kung may mga empleyado ka sa San Francisco, pwede mong gamitin ang SF City Option para makasunod sa lokal na mga batas sa pangangalagang pangkalusugan.

Alamin Pa

Ang Pinakamabuting Kalusugan para sa Iyo at sa Iyong mga Empleyado

Ang San Francisco City Option ay isang benepisyo sa pangangalagang pangkalusugan na ginawa ng Lunsod at County ng San Francisco. Ang isang paraan para makasunod ang mga employer sa lokal na mga batas sa pangangalagang pangkalusugan ay magbayad sa SF City Option sa ngalan ng kanilang mga empleyadong sinasaklaw. Ang mga empleyadong nakakatanggap ng mga ganitong kontribusyon ay magiging kwalipikado para sa San Francisco Medical Reimbursement Account (SFMRA).

Para sa kumpletong detalye ng programa, bisitahin ang page ng “Tungkol sa Amin” dito.

Kontakin Kami

Ikinalulugod naming sagutin ang mga anumang katanungan tungkol sa programa. Kung mayroon kang anumang puna tungkol sa aming programa, punan ang form na ito.

Telepono: 1(415) 615-4492

Mga Oras na Bukas: Lunes hanggang Biyernes, 8:30am – 5:00pm

Email: employerservices@sfcityoption.org