Magpatala upang Ma-access ang Iyong Mga Pondo sa Pangangalagang Pangkalusugan

 I-set Up ang Iyong Account 

Ano ang SF City Option?

Ang San Francisco City Option (SF City Option) ay isang benepisyo sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga manggagawang katulad mo sa Lungsod ng San Francisco at SFO. Idinideposito ng mga employer ang pera sa SF City Option, at magagamit mo ang mga pondong ito para sa reimbursement para sa kalusugan at wellness. Ngunit dapat mo munang tapusin ang pag-set up ng iyong San Francisco Medical Reimbursement Account (SF MRA) na sinimulan ng iyong kasalukuyan o dating employer.

Ang Bagong Patakaran ay Nakakaapekto sa Iyong Hindi Aktibong Account

Mula Marso 1, 2023, nagpatupad ang Lungsod at County ng San Francisco ng bagong patakaran upang isara ang mga SF MRA account na hindi nagamit sa loob ng tatlong magkakasunod na taon. Kung hindi mo matatapos ang proseso ng pagpapatala bago ang Abril 2026, kung mayroon kang mga available na pondo at hindi ka nagpatala o nagsumite ng claim sa loob ng 3 taon, mawawalan ka ng mga pondo at tuluyan nang isasara ang account mo.

Umaksyon Na Ngayon!

I-set up ang iyong SF Medical Reimbursement account (SF MRA) sa pamamagitan ng pagsagot sa Form ng Pagpapatala upang ma-access ang mga pondo para sa mga gastusing pangkalusugan at pang-wellness para sa iyo at iyong pamilya.

Ano ang Mangyayari Pagkatapos Kong I-set Up ang Aking Account?

Makakatanggap ka ng Liham ng Pagbati, email, at tawag ng SF MRA sa loob ng 1-3 linggo mula nang isumite ang iyong form ng pagpapatala.

Magparehistro sa HealthEquity/Wageworks upang tingnan ang balanse ng iyong account.
Bagong UserBumabalik na User

Magsumite ng mga claim para sa mga reimbursement para sa mga gastusing pangkalusugan at pang-wellness.

Tuklasin ang malawak na hanay ng mga kwalipikadong gastusing pangkalusugan at pang-wellness.

  • Mga premium
  • Mga serbisyo sa paningin
  • Mga pagsusuri sa laboratoryo
  • Mga pansubaybay ng aktibidad
  • Mga pagbisita sa doktor
  • Pangangalaga ng ngipin
  • Tinitimplang gatas para sa sanggol
  • At marami pang iba

Mga Madalas na Itanong

Ang San Francisco City Option ay isang benepisyo sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga empleyado sa Lungsod ng San Francisco at San Francisco International Airport (SFO). Ang mga employer na gumagamit ng benepisyong ito sa pangangalagang pangkalusugan upang sumunod sa Health Care Security Ordinance, ay nagdedeposito ng pera sa SF City Option para sa kanilang mga saklaw na empleyado. Upang ma-access ang mga pondo, tapusin ang pag-set up ng iyong SF Medical Reimbursement Account na sinimulan ng iyong kasalukuyan o dating employer sa pamamagitan ng pagpunta sa sfmra.org/enroll.

Simula sa Marso 1, 2023, magkakaroon ang Lungsod at County ng San Francisco ng patakaran upang isara ang mga account na hindi nagamit sa loob ng tatlong taon. Kung hindi ka magpapatala bago ang Abril 2026, permanenteng isasara ang iyong account.

Ang Komisyon sa Kalusugan ng San Francisco ay nag-apruba ng patakaran noong Enero 2022 upang permanenteng isara ang mga account ng empleyado na hindi nagamit sa loob ng 3 magkakasunod na taon. Ang anumang pondo sa mga account na iyon ay permanente ring ibabalik sa Lungsod at County ng San Francisco. Ang patakarang ito ay tutugma sa umiiral na batas ng estado (Kodigo ng Pamahalaan 50050).

Ang bagong patakaran ay magkakaroon ng bisa sa Marso 1, 2023. Nangangahulugan itong sisimulan ng programang SF City Option ang pagsubaybay sa mga account na walang aktibidad sa loob ng tatlong magkakasunod na taon simula sa Marso 1, 2023 at pagkatapos nito. Ang pinakamaagang panahon kung kailan posibleng permanenteng isara ang alinmang account ay Abril 2026.

Maaaring hindi natatandaan ng maraming tao na nag-set up ng account na ito ang kanilang mga employer o hindi sila nakatanggap ng isang welcome kit sa koreo. Sinasabi ng batas na ang mga employer sa San Francisco at SFO ay dapat magbigay ng benepisyo sa pangangalagang pangkalusugan, kaya nagdeposito ng pera ang ilang employer sa SF City Option para sa mga manggagawang katulad mo. Totoo ang account at ang pera, at magagamit mo ito para sa iba’t ibang gastusing pangkalusugan at pang-wellness. Upang ma-access ang mga pondo, tapusin ang pag-set up ng iyong SF Medical Reimbursement Account na sinimulan ng iyong kasalukuyan o dating employer sa pamamagitan ng pagpunta sa sfmra.org/enroll.

Simula sa Marso 1, 2023, magkakaroon ang Lungsod at County ng San Francisco ng patakaran upang isara ang mga account na hindi nagamit sa loob ng tatlong taon. Kung hindi ka magpapatala bago ang Abril 2026, permanenteng isasara ang iyong account.

Dapat mo munang tapusin ang pag-set up ng iyong account sa pamamagitan ng pagpunta sa sfmra.org/enroll. Makukumpleto ang iyong pagpapatala sa loob ng apat na linggo, at makakatanggap ka ng impormasyon sa koreo, email, at tawag tungkol sa pagsusumite ng mga claim at reimbursement para sa mga kwalipikadong gastusing pangkalusugan at pang-wellness. Kung wala kang matanggap na sagot mula sa amin pagkatapos ng apat na linggo mula sa pag-set up ng iyong account, mag-email sa info@sfcityoption.org.

Simula sa Marso 1, 2023, magkakaroon ang Lungsod at County ng San Francisco ng patakaran upang isara ang mga account na hindi nagamit sa loob ng tatlong taon. Kung hindi ka magpapatala bago ang Abril 2026, permanenteng isasara ang iyong account.

Una, dapat mo munang tapusin ang pag-set up ng iyong account na sinimulan ng iyong kasalukuyan o dating employer sa lalong madaling panahon. Isasara ng Lungsod ng San Francisco ang mga hindi aktibong account. Maaari mong tapusin ang pag-set up ng iyong SF Medical Reimbursement Account sa sfmra.org/enroll. Kapag kumpleto na ang iyong pagpapatala, panatilihing aktibo ang iyong account sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga claim para sa mga reimbursement para sa mga kwalipikadong gastusing pangkalusugan at pang-wellness. Mananatiling bukas ang mga aktibong account at malilipat ang mga ito bawat taon hanggang ang balanse ng account ay maging $0.00.

Simula sa Marso 1, 2023, magkakaroon ang Lungsod at County ng San Francisco ng patakaran upang isara ang mga account na hindi nagamit sa loob ng tatlong taon. Kung hindi ka magpapatala bago ang Abril 2026, permanenteng isasara ang iyong account.

Maaari kang mag-email sa info@sfcityoption.org upang humingi ng tulong sa pag-set up ng iyong account at malaman kung magkano ang perang mayroon ka para sa mga reimbursement para sa mga kwalipikadong gastusing pangkalusugan at pang-wellness. Upang ma-access ang mga pondong ito, dapat mong tapusin ang pag-set up ng iyong account sa lalong madaling panahon. Nanganganib na mawala ang iyong mga pondo dahil isasara ng Lungsod ng San Francisco ang mga hindi aktibong account.

Magagamit mo pa rin ang mga pondo. Ngunit dapat kang kumilos at dapat mong tapusin ang pag-set up ng iyong SF Medical Reimbursement Account sa sfmra.org/enroll sa lalong madaling panahon, o kung hindi, mawawala ang iyong mga pondo. Isasara ng Lungsod ng San Francisco ang mga hindi aktibong account.

Paano kung hindi ko ginamit ang lahat ng pera sa aking account sa taong ito, isasara ba ang aking account?
Hindi, hindi isasara ang iyong account. Kapag natapos mo na ang pag-set up ng iyong account, dapat kang magsumite ng hindi bababa sa isang claim bawat 3 taon upang maiwasan ang pagsasara ng iyong account.

May mga batas ang Lungsod ng San Francisco/SFO na nag-uutos sa mga employer na magbigay ng benepisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Nagpasya ang iyong kasalukuyan o dating employer na sumunod sa batas sa pamamagitan ng pagbabayad sa isang SF City Option account para sa iyo. Nariyan ang SF City Option upang tulungan ang mga tao na magbayad ng mga kwalipikadong gastusing pangkalusugan at pang-wellness kahit wala kang insurance sa kalusugan.

May iba’t ibang gastusin na kwalipikado para sa reimbursement hindi lang para sa iyo kundi para sa mga miyembro ng iyong pamilya. Kasama rito ang mga premium sa insurance sa kalusugan, mga pagpapatingin sa doktor, reseta, gastusin para sa ngipin, mga salamin sa mata at contact lens, pagsusuri sa laboratoryo, pagsusuri para sa Covid-19, produktong para sa kalinisan ng kababaihan, at marami pa! Maaaring magulat ka sa ilan sa mga kwalipikadong gastusin! Para sa kumpletong listahan ng kung ano ang kwalipikado at hindi, mag-click dito.

Kapag tapos ka na sa pag-set up ng iyong SF Medical Reimbursement Account sa sfmra.org/enroll, makakatanggap ka ng impormasyon sa pamamagitan ng koreo o email tungkol sa kung paano magsumite ng mga claim para sa mga reimbursement para sa mga kwalipikadong gastusing pangkalusugan at pang-wellness. Maaaring gawin ang mga claim online, sa app, sa koreo, o sa fax. Kung wala kang matanggap na sagot mula sa amin pagkatapos ng apat na linggo mula sa pag-set up ng iyong account, tumawag sa HealthEquity/WageWorks 1(866) 697-6078.

Aabutin ito nang 3-5 araw ng negosyo depende sa kung paano mo isinumite ang claim. Pinoproseso ang mga claim na ginawa online o sa app nang mas mabilis kaysa sa mga ginawa sa koreo o sa fax.

Maaari kang magsumite ng mga gastusin mula sa petsa kung kailan nagsimulang magdeposito sa iyong account ang iyong kasalukuyan o dating employer. Upang malaman ang iyong petsa ng pagkakaroon ng bisa, mag-email sa info@sfcityoption.org.

Hindi. Hindi mo maaaring i-cash out o ilipat ang mga pondo na ito sa isang HSA o anupamang account sa kalusugan.

Hindi. Dapat mo munang tapusin ang pag-set up ng iyong account sa lalong madaling panahon, at pagkatapos, magagamit mo na ang mga pondo para sa mga kwalipikadong reimbursement para sa kalusugan at wellness. Isasara ng Lungsod ng San Francisco ang mga hindi aktibong account, kaya regular na magsumite ng mga claim upang mapanatiling aktibo ang iyong account.

Oo. Hindi mo kailangang magkaroon ng mga papeles upang ma-access ang mga pondo, at hindi nito maaapektuhan ang iyong status ng imigrasyon. Hindi kami konektado sa ICE o tagapagpatupad ng batas sa anumang paraan.

Hindi. Maaari kang ma-reimburse sa pamamagitan ng tseke, na maaari mong i-cash out sa isang lokasyong nagpapalit ng tseke.

Maaari kang mag-email sa info@sfcityoption.org upang makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa iyong account, iyong mga benepisyo, o proseso ng pagpapatala.