Paano I-Access ang Iyong mga Pondo

4 na Paraan upang Matanggap ang Reimbursement

Upang makakuha kayo ng reimbursement, kakailanganin ninyo ang sumusunod impormasyon/dokumentasyon:

 • Pangalan ng provider
 • Uri ng (mga) produkto o (mga) serbisyo
 • Petsa kung kailan ibinigay ang (mga) produkto o (mga) serbisyo
 • Halaga ng pagbabayad
 • Patunay ng pagbabayad
 • Pangalan ng taong tumatanggap ng serbisyo (kapag naaangkop)

1. ONLINE

Kung hindi pa kayo nag-set up ng account online, gawin ang mga hakbang na ito.

 1. Pumunta sa participant.wageworks.com/sfmra
 2. I-click ang “Magparehistro.”
 3. Sundin ang mga tagubilin sa website upang magparehistro para sa isang online account.
 4. Kung hindi mo alam ang iyong Account Number, makipag-ugnayan sa Customer Serbisyo ng HealthEquity/WageWorks sa 1(866) 697-6078.

Maa-access ninyo ang inyong SF MRA account online o sa smart phone sa pamamagitan ng app.

Kapag na-set up na ang inyong online account, gawin ang mga hakbang na ito.

 1. Sagutan ang inyong claim form online at ilagay ang inyong resibo online.
 2. Kung maaprubahan, makakatanggap kayo ng reimbursement sa loob ng 3-5 araw ng trabaho.

2. MOBILE APP

Kung hindi pa kayo nakapag-set up ng online account sa HealthEquity/WageWorks, sundin ang mga tagubilin sa itaas para sa Pangalawang Opsyon. I-download ang libreng “WageWorks EZ Receipts”app mula sa Google Play Store o Apple App Store.

 • Mag-log in sa inyong account sa pamamagitan ng mobile app.
 • Sagutan ang claim form sa app.
 • I-upload ang mga larawan ng inyong mga resibo.
 • I-click ang “Isumite ang Claim” upang ipadala ang inyong claim.

Kung maaprubahan ang inyong online na claim, matatanggap ninyo ang reimbursement sa pamamagitan ng tseke. O kaya, kung nag-enroll kayo sa direct deposit, magiging available ang mga pondo ninyo sa inyong account sa loob ng 3-5 araw ng trabaho.

3. SA PAMAMAGITAN NG KOREO

Sundin ang mga hakbang na ito.

 1. Kunin ang mga resibo para sa inyong mga binayarang gastusin.
 2. Kumpletohin ang claim form at lagdaan ang form.
 3. Ipadala ang inyong nakumpletong claim form at (mga) resibo sa address na ito:

Claims Administrator
P.O. Box 14857
Lexington, KY, 40512

Kung kailangan ninyo ng claim form, mag-click dito.

4. SA PAMAMAGITAN NG FAX

Gawin ang mga hakbang na ito.

 1. Kunin ang mga resibo para sa inyong mga binayarang gastusin.
 2. Kumpletohin ang claim form at lagdaan ang form.
 3. I-fax ang inyong nakumpletong claim form at (mga) resibo sa 1(877) 353-9236.

Kung kailangan ninyo ng claim form, mag-click dito.

Mga Karagdagang Online na Resource

Kapag may online account kayo, magagawa ninyong:

 • Tingnan ang balanse sa account.
 • Magsumite ng mga bagong claim at tingnan ang status ng mga claim.
 • Tumingin at mag-download ng mga materyal ng SF MRA.
 • Mag-sign up para sa direct deposit.

Kung hindi ninyo pamamahalaan ang inyong account online, maaari ninyong tingnan ang balanse ninyo at maaari kayong magtanong tungkol sa inyong account sa pamamagitan ng pagtawag sa HealthEquity/WageWorks sa (866) 599-3058.

Mahahalagang tala tungkol sa inyong SF MRA account at reimbursement.

Ang iyong numero ng account ay ang iyong Social Security Number (SSN) o isang natatanging ID na nagsisimula sa 777****** na ibinigay sa iyo ng SF City Option. Tawagan ang HealthEquity/WageWorks Customer Service sa 1(866) 697-6078 para matanggap ang iyong numero ng account.

Makakatanggap kayo ng mga update sa pamamagitan ng email kung ibibigay ninyo ang inyong email address sa aming programa.

Kabilang sa mga notipikasyong ito ang:

 • Kumpirmasyong naipadala na ninyo ang inyong claim.
 • Paliwanag ng mga benepisyo kapag naaprubahan o tinanggihan ang inyong claim.
 • Kumpirmasyong naibigay na ang bayad sa reimbursement sa pamamagitan ng direct deposit o tseke.
 • Nagpapadala ng mga statement ng balanse sa SF MRA nang hanggang apat na beses kada taon sa pamamagitan ng email.
 • Magagamit pa rin ninyo ang inyong SF MRA kahit hindi na kayo nagtatrabaho sa employer na naghulog ng mga deposito.
 • Ang mga pondo ng SF MRA ay magagamit na gastusin hangga’t ang iyong account ay aktibo. Panatilihing aktibo ang iyong account sa pamamagitan ng paghahain ng hindi bababa sa isang SF MRA claim bawat 36 na buwan.
 • Isasara ng aming programa ang account at hindi mo magagawang gastusin ang mga pondo ng SF MRA kung walang mga paghahabol o deposito sa mahigit 36 na buwan.
 • Maaaring pa rin magamit ang mga pondo sa SF MRA kapag namatay kayo. Maaaring magsumite ang isang executor o iba pang legal na kinatawan ng mga claim para sa mga kwalipikadong serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan na natanggap ninyo o mga bagay sa pangangalagang pangkalusugan na binili ninyo hanggang sa petsa ng inyong pagkamatay.
 • Magagamit din ng inyong asawa o kinakasama at mga dependent ang mga pondo sa SF MRA para sa kanilang mga kwalipikadong gastusin hanggang sa 24 na buwan mula sa petsa ng inyong pagkamatay.

I-update ang Inyong Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan

Upang matiyak na may access kayo sa mga pondo anumang oras, inirerekomenda namin na panatilihin ninyo kaming updated sa inyong kasalukuyang address, numero ng telepono, at email address. Mahalaga rin ang hakbang na ito para sa mga update sa programa at iba pang mahalagang komunikasyon.

Maaari ninyong pamahalaan ang impormasyong ito online sa sfmra.org/onlineaccount.