Mga Resource ng Empleyado

Ang SF City Option ay nagbibigay sa masisipag na taong nagtatrabaho sa San Francisco ng access sa perang magagamit nila para ma-reimburse sa kanila ang insurance sa kalusugan at iba pang gastusing nauugnay sa kalusugan. Ang pangunahing layunin ng SF City Option at programang SF MRA ay matulungan ang mga kalahok na makamit at mapanatili ang kanilang pinakamabuting kalusugan at kundisyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pondong makakatulong sa mga gastusing nauugnay sa kalusugan.

Ang programang SF MRA ay nagbibigay sa inyo ng access sa mga pondo para makakuha kayo ng reimbursement para sa insurance sa kalusugan at iba pang gastusing nauugnay sa kalusugan. Ang pangunahing layunin ng programang SF MRA ay matulungan kayong makamit at mapanatili ang inyong pinakamabuting kalusugan at kundisyon nang hindi nag-aalala tungkol sa kung paano ninyo mababayaran ang mga pangunahing gastusing nauugnay sa kalusugan. Magkakaroon din ng access sa mga pondong ito ang inyong asawa, kinakasama, at sinumang dependent.

Buod ng programa

Sa ilalim ng Health Care Security Ordinance at Healthy Airport Ordinance ng San Francisco, kinakailangan ng ilang partikular na employer na nagpapatakbo sa San Francisco at sa San Francisco International Airport na magbigay ng benepisyo sa kalusugan para sa kanilang mga kwalipikadong empleyado.

Ang isang employer na nakikilahok sa Programang SF City Option ay nagbabayad sa SF City Option para sa kanilang mga kwalipikadong empleyado. Maaaring kwalipikado ang mga empleyado para sa SF Medical Reimbursement Account (SF MRA). Dapat sagutan ng empleyado ang Form sa Pag-enroll sa SF MRA upang malaman kung kwalipikado siya para sa SF MRA. Hindi itatalaga ang mga bayad ng employer para sa bawat empleyado hangga’t hindi nag-e-enroll ang empleyado sa isang SF MRA

Mula noong Enero 2022, nakapagbayad na ang SF MRA ng mahigit $500 milyon sa mga kalahok upang matulungan silang mabayaran ang mga gastusing nauugnay sa kalusugan at matulungan silang mapanatili ang pinakamabuting kalusugan ng katawan at isip.

Kinukuha sa mga pondo ng SF MRA ang reimbursement para sa mga gastusing pangkalusugan at medikal, serbisyo, at produkto para sa:

  • Inyo (kilala bilang ‘kalahok’ sa programang SF MRA).
  • Inyong asawa o kinakasama.
  • Inyong mga anak o dependent.

Ginagawa ang pag-enroll sa pamamagitan ng pagsagot ng form online o sa pamamagitan ng koreo. Inaabot nang 3-5 araw ng trabaho ang reimbursement. Isang hiwalay na kumpanya, na HealthEquity/WageWorks ang nangangasiwa ng reimbursement. Ginagawa ang pag-reimburse sa pamamagitan ng direct deposit sa inyong bank account o sa pamamagitan ng tseke.

Nanggagaling sa inyong employer ang pondo para sa SF MRA.
Maaari ninyong gamitin ang inyong SF MRA upang makakuha ng reimbursement para sa inyong insurance sa kalusugan at mga deductible sa insurance. Ipinagpapaliban ba ninyo ang pagpapatingin sa doktor, dentista, optometrist, o medikal na propesyonal? Gamitin ang inyong SF MRA upang ma-reimburse sa inyo ang gastusin para sa pagpapatinging ito. Maaari ninyong gamitin ang SF MRA para sa mga gastusing nauugnay sa kalusugan ng isip.

Bakit mayroong programang SF MRA?

Upang matulungan ang mga kalahok na mapanatili ang pinakamabuting kalusugan at upang maging mga pinakamalusog na tao sa United States ang mga nagtatrabaho sa San Francisco. Maaari ninyong gamitin ang inyong pera mula sa SF MRA upang makatulong sa pag-iwas sa mga medikal na isyu sa pamamagitan ng mga regular na pagpapatingin at produkto at serbisyo ng pag-iwas sa sakit. Magagamit pa rin ninyo ang pera sa inyong aktibong account kahit umalis na kayo sa inyong employer. Pananatilihing kumpidensyal ang inyong medikal na kasaysayan.

Naaksidente o nagkaroon ng hindi inaasahang medikal na gastusin?

Gamitin ang inyong mga pondo sa SF MRA. Maaari din ninyong gamitin ang inyong SF MRA para sa mga gamot na inirereseta, over-the-counter na gamot, at supplement sa diyeta.

Gumawa ng isang SF MRA claim sa loob ng 36 na buwan upang panatilihing aktibo ang iyong account. Kung hindi ka magsumite ng claim sa loob ng panahong iyon, permanenteng isasara ang iyong account. Maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa patakaran sa pagsasara ng account Pindutin dito.

Pera ninyo ang perang nasa SF MRA ninyo. Kung kaya, sulitin ito!
Kung mayroon kayong SF MRA account, isa kayong “kalahok” sa programa.