Ano ang City Option?

Iniaatas ng Health Care Security Ordinance (HCSO) ng San Francisco na gumasta ang mga partikular na Employer sa San Francisco para sa pangangalaga ng kalusugan ng kanilang mga kwalipikadong empleyado. Ang SF City Option ay isang opsyon para sa mga Employer upang sumunod dito sa Kinakailangang Paggasta ng Employer.

Ang isang Employer na nakikilahok sa SF City Option Program ay nagpapadala ng mga bayad sa SF City Option sa ngalan ng kanilang mga kwalipikadong Empleyado. Maaaring kwalipikado ang mga Empleyado sa isa sa tatlong programa sa pangangalaga ng kalusugan: SF MRA, SF Covered MRA o Healthy San Francisco . Kailangang kumpletuhin ng Empleyado ang isang SF City Option Program Finder Form upang alamin kung sa aling programa sila kwalipikado. Ang mga bayad ng Employer para sa bawat Empleyado ay nakatabi sa isang employer contribution pool hanggang magpa-enroll ang Empleyado sa isang programa sa pangangalaga ng kalusugan sa SF City Option.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa SF City Option, kontakin ang Customer Service sa (415) 615-5720