Tungkol sa Programang City Option

Ang Programang City Option ay isang opsyon para matugunan ng mga Employer ang Employer Spending Requirement ng San Francisco Health Care Security Ordinance (HCSO).

Ang isang Employer na sumasali sa Programang City Option ay magdedeposito ng pera sa ngalan ng kanilang mga Empleyado. Ang bayad ng bawat Employer ay inilalapat sa isa sa dalawang programa para sa bawat empleyado.

What is the SF City Option Program

 

 

 

 

Para sa isang Empleyadong residente ng San Francisco na walang insurance at natutugunan ang mga kahilingan para maging kwalipikado sa Healthy San Francisco, inilalapat ang bayad ng Employer sa pag-enrol ng Empleyado sa Healthy San Francisco. Maaaring makatanggap ang Empleyado ng diskuwento sa mga participation fee o mga binabayaran ng kalahok sa programang Healthy San Francisco.

Para sa isang Empleyadong may insurance sa kalusugan, na hindi residente ng San Francisco, o kaya naman ay hindi kwalipikado para sa Healthy San Francisco, ang bayad ng Employer ay idedeposito sa isang Medical Reimbursement Account (MRA). Magagamit ng Empleyado ang mga pondo sa MRA para maisauli ang nagastos sa mga angkop na binayaran sa pangangalaga ng kalusugan.

Kung ang mga bayad ng isang Employer sa ngalan ng isang Empleyado ay naitalaga sa Healthy San Francisco at hindi kwalipikado ang Empleyado para sa programa o mas gustong maideposito ang mga pondong ito sa isang Medical Reimbursement Account (MRA), maaaring hingin ng Empleyado na mailipat ang mga pondong iyon sa isang MRA. Kailangang magkumpleto at magpadala ang Empleyado ng HSF to MRA Transfer Request Form sa Healthy San Francisco Customer Service.

Para sa karagdagang impormasyon sa Tagalog tungkol sa Programang City Option, tawagan ang Customer Service sa 1-415-615-4555.

Bukas ang SF City Option sa inyong komento tungkol sa aming programa. Paki-klik dito upang kumpletuhin itong online na porma kung gusto ninyong magsumite ng komento o reklamo.